Fotogalerie 2009

Zpět
Prsi Finisujemeunor2009 Fasada Huramamestrechu Leden2009-rekonstrukcesalu1p Pokladanipodlahyvsatnach Pohlednastavbuzhltr Dopravamaterialu Dokonprace Bouranistaresprchy1pprosinec2008 Bouranipudystavba2p BudujemeWC Byvalapuda Damskasprcha Byvalarecepce1pleden2009 Prestavbapudynasatny relaxzonav2p-prosinec2008 sal2b Relaxzona-podzim2008 schodiste souseddvur zpevnovani1pcervenec2008 vymenaoken1p sal2a Venuse-rekonstrukce-jaro2008 odpadyproWCasprchu bouraci prace1pcervenec2008 bouraci prace1pleto2008 dsakotelna delamestrechu-podzim2008